verze pro tisk

Insolvence a její řešení oddlužením

17. srpen 2016

Pokud vám dluhy přerůstají přes hlavu a v noci se budíte obavami z budoucnosti, nabízí se zajímavé východisko z vaší nepříznivé situace. Je jím insolvence neboli úpadek, který lze řešitoddlužením, známým také jako osobní bankrot. Dlužník - fyzická osoba je při schválení oddlužení a splnění jeho podmínekosvobozen od placení neúměrných úroků z prodlení a penále, které jsou spojené s jeho půjčkami a ostatními závazky. Pokud jste v insolvenci, nemusíte se bát ani mobiliární exekuce, tedy zabavování majetku exekutorem, případně jinými vymahači. Nevztahuje se na vás ani možnost provedení exekuce nebo výkonu soudního rozhodnutí.

Reklama

Zásadní výhodou oddlužení je, že pohledávky nemusí být uhrazeny najednou, přičemž často ani nedojde k jejich úhradě v plné výši. Dlužník je totiž povinen uhradit minimálně 30 % svých závazků v průběhu 5 let od schválení oddlužení. Následně, splní-li všechny zákonné podmínky, je zbaven všech svých zbývajících neuhrazených dluhů.

Pokud se chystáte řešit svou finanční situaci pomocí oddlužení, je nejlepší volbou obrátit se na advokátní kancelář. Správné zpracování insolvenčního návrhu je naprosto klíčové pro jeho přijetí insolvenčním soudem.

Při oddlužení dojde ke sjednocení veškerých dlužníkových závazků. Dále se nabízejí dvě varianty. Zajištění věřitelé mohou být zcela uspokojeni pomocí zpeněžení poskytnutého zajištění dluhu, nezajištění věřitelé se pak hradí do jimi schválené výše dluhu. Minimem ale stále zůstává 30 % dlužníkových pohledávek. Zbytek dluhů pak může být dlužníkovi po splnění zákonných podmínek odpuštěno.

Pozitiva oddlužení jsou zřejmá. Předluženým občanům se tímto způsobem nabízí možnost nového startu, společně s jejichaktivním zapojením při umořování svých dluhů vůči věřitelům. Je zde očividná preference sociálního přístupu před ekonomickým. Pomocí insolvence se navíc výrazně snižují náklady veřejného rozpočtu na dotování těch, kteří se nacházejí v sociální krizi.

Platební neschopnost neboli insolvence značí neschopnost dlužníka splácet své závazky. Nesmíme ji zaměňovat s platební nevůlí. V insolvenci dlužník splácet svůj dluh věřiteli chce. Pokud se dlužníknalézá v úpadku, může podat návrh na povolení oddlužení.

Návrh na povolení oddlužení podává fyzická osoba, a to u příslušného Krajského soudu. Kromě základních identifikačních údajů dlužník uvádí řadu dalších skutečností, jako jsou údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech, údaje o příjmech za poslední 3 roky, seznam majetku, závazků a pohledávek, návrh způsobu oddlužení (případně sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší). Pokud má dlužník manžela či manželku, musí návrh na povolení oddlužení obsahovat i jeho/její písemný souhlas.

Chystáte-li se podávat insolvenční návrh, rozhodně využijte služeb profesionálních odborníků z advokátní kanceláře. Jejich zkušenosti pomohou správnému vyřízení oddlužení.

2 způsoby oddlužení

Nabízí se dvě rozdílné možnosti, kterými je možné oddlužení docílit. První variantou je zpeněžení majetkové podstaty, druhou pak plněním splátkového kalendáře. O metodě provedení osobního bankrotu rozhodují nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky. Pokud se neshodnou, nařizuje způsob oddlužení soud.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Oddlužení plněním splátkového kalendáře je nejčastějším způsobem oddlužení. Dlužník prostřednictvím insolvenčního správce měsíčně splácí po dobu 5 let svým nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Insolvenční správce tuto částku rozděluje nezajištěným věřitelů podle poměru jejich pohledávek dle rozhodnutí soudu. Zajištění věřitelé získávají výtěžek zpeněžení předmětu zajištění. Základní podmínkou oddlužení plněním splátkového kalendáře zůstává, že za 5 let splácení musí dlužník uhradit minimálně 30 % svých nezajištěných závazků. K těm se dále připočítává odměna insolvenčního správce, jejíž výše je 1.089,- Kč vč. DPH měsíčně.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Méně častým způsobem oddlužení je oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Dlužník při něm sepíše veškerý svůj majetek do majetkové podstaty. Tento majetek je následně zpeněžen a z tohoto výtěžku jsou uspokojeni věřitelé dlužníka. Zajištění věřitelé jsou stejně jako u oddlužení plnění splátkovým kalendářem uspokojeni jen z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.

Povinnosti dlužníka při schválení oddlužení

Dlužník musí při schválení oddlužení plnit celou řadu podmínek. Zcela zásadní je vykonávání přiměřené výdělečné činnosti. V případě, že je dlužník nezaměstnaný, musí o získání příjmu usilovat. Nesmí odmítat splnitelnou možnost, aby si příjem obstaral. Veškeré hodnoty, které získá případným dědictvím nebo darem, musí zpeněžit a jejich výtěžek musí použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Totéž platí i o jiných mimořádných příjmech. Každou změnu svého bydliště, sídla nebo zaměstnání musí dlužník bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.

Insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru musí vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Dlužník nesmí zatajit žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru je povinen předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.

Dlužník nesmí poskytovat žádnému z věřitelů zvláštní výhody. A poslední důležitou povinností je nepřijímat na sebe nové závazky, které by nebyl schopen v době jejich splatnosti splnit.

Přerostly vám dluhy přes hlavu? Zvažte vyhlášení osobního bankrotu! Pomůžeme vám!

Pokud vám přerůstají dluhy přes hlavu, přemýšlejte o prohlášení osobního bankrotu. Naše advokátní kancelář vám ráda pomůže legálně se zbavit všech dluhů.Vás pak opět čeká naplněný a nezávislý život. Našim klientům v této sféře nabízíme komplexní právní poradenství. Jsme připraveni vás hájitv insolvenčním řízení. Zajistíme přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, sepíšeme věřitelské i dlužnické insolvenční návrhy. Naše klienty zastupujeme ve věřitelských orgánech. Poskytujeme samozřejmě i ostatní související služby.

Dostal jsem se do insolvence

Naše advokátní kancelář běžně pomáhá jednotlivcům i společnostem, kteří aktivně řeší své problémy se splácením dluhů. S věřiteli vyjednáváme možnosti uzavření splátkových kalendářů, případně i odpuštění části dluhu. Umíme v případě potřeby vypracovat a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Klienta při něm následně zastupujeme. Sami – s důrazem na rychlý průběh insolvenčního řízení – řešíme komunikaci s insolvenčním soudem i správcem, klient až na určité výjimky není povinen se těchto jednání osobně účastnit. Klienty umíme ochránit i před insolvenčníminávrhy vůči jeho osobě, které jsou neodůvodněné nebo nezákonné.

Chci dosáhnout oddlužení

Oddlužení neboli osobní bankrot je pomocníkem pro všechny předlužené lidi. Pomáhá jim a jejich rodinám při řešení dluhů, který již sami nedokážou zvládnout . Pro věřitele je přínos v tom, že dlužník aspoň částečně uhradí jejich pohledávky, což často bez oddlužení není možné. V naší advokátní kanceláři s klienty projdeme jejich finanční situaci a nastíníme všechny přijatelné varianty k dosažení zákonných podmínek pro schválení oddlužení soudem. Za klienta samozřejmě vypracujeme návrh na povolení oddlužení a pochopitelně jej zastupujeme v průběhu celého insolvenčního řízení.

Chci podat insolvenční návrh

Insolvenční návrhy jsme v naší advokátní kanceláři schopni vypracovat pro všechny dlužníky – fyzické osoby, podnikatele či právnické osoby. Pro fyzické osoby návrhy zpracujeme společně i pro manžele. Klienty pochopitelně v průběhu celého následného řízení po celou dobu zastupujeme.

Jak přihlásit pohledávku do insolvence

Pro věřitele nabízíme možnost zpracování a podání přihlášky jejich pohledávek do zahájeného insolvenčního řízení tak, abychom eliminovali případná možná rizika. Pokud dojde k neoprávněnému popření klientovy pohledávky, jsme schopni zajistit jeho obranu proti insolvenčnímu správci. Dokážeme také zastoupit klienta v insolvenčním řízení tak, aby došlo k comožná největší výtěžnosti jeho pohledávky. Klienta zastupujeme i ve věřitelských orgánech. Pokud je to žádoucí, snažíme se o dohledání „odkloněného“ majetku dlužníka, aby byl vrácen do majetkové podstaty.

Advokátní kancelář Tomáš Láznička TL-AK

Založení advokátníkanceláře Tomáše Lázničky se datuje do roku 1996. Zakladatel Mgr. Tomáš Láznička, advokát, je bývalým soudce při Městském soudu v Praze. Naše advokátníkancelář poskytuje právní služby a poradenství v celé České republice v prakticky všech oblastech práva. Pracujeme pro zavedené obchodní korporace, začínající podnikatele a samozřejmě i veškeré fyzické osoby, které řeší své běžné životní záležitosti.

Svým klientům z důvodu dosažení co nejvyšší kvality a efektivity poskytovaných právních služeb nabízíme spolupráci s mnoha externími specialisty a dalšími subjekty činnými v právní oblasti. Jedná se zejména o soudní znalce, daňové poradce, překladatele, notáře, soudní exekutory a jiné. Nebráníme se ani spolupráci s dalšími advokátními kancelářemi při řešení složitých a objemnějších právních kauz.

V průběhu poskytování právních služeb se soustředíme na minimalizaci nákladů.Ty jsou vždy vynaloženy pouze se souhlasem klienta. Veškeré právní služby navíc poskytujeme za velmi příznivé ceny.

Sídlo naší advokátní kanceláře najdete v blízkosti centra Prahy. Velkou předností je jeho vynikající dopravní dostupnost. Kancelář se nachází pouhé 2 minuty chůze od stanice metra Anděl i autobusových a tramvajových zastávek se stejným jménem. Pokud k nám přijedete automobilem, můžete bezplatně zaparkovat v přilehlých ulicích, případně v podzemních garážích OC Nový Smíchov, které nabízí 3 hodiny parkování zdarma.

 

Mohlo by Vás zajímat: Řešíte nárok na odškodnění? Pomůžeme Vám!

Linkuj.cz!

Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 3x


Přidat komentář

[Nahoru ↑]

Čtěte také...

Insolvence a její řešení oddlužením

Insolvence a její řešení oddlužením

Pokud vám dluhy přerůstají přes hlavu a v noci se budíte obavami z budoucnosti, nabízí se zajímavé východisko z vaší nepříznivé situace. Je jíminsolvence neboli úpadek, který lze řešitoddlužením, známým také jako osobní bankrot.

Jak funguje oddlužení?

Jak funguje oddlužení?

Trend půjček a úvěrů je tu již několik let. Bohužel je s tímto trendem spojené i stoupající množství dluhů a neschopnost je splácet. V takových případech v nejhorších případech dochází k exekucím.

Jste v dluhové pasti? Pomoci vám může osobní bankrot.

Jste v dluhové pasti? Pomoci vám může osobní bankrot.

Nabrali jste si hodně půjček a teď je nezvládáte splácet? Dluhy se vám hromadí a vy nevíte, jak z této situace ven? Vyhlídka peněz do budoucna také není růžová? Do této situace se může dnes dostat každý. Stojí za zvážení, zda nepožádat o soudem nařízené oddlužení.

Splácíte více půjček a nestíháte? Pomůže vám konsolidace půjček

Splácíte více půjček a nestíháte? Pomůže vám konsolidace půjček

Při řešení finančních potíží se snadno můžete dostat do situace, kdy si budete půjčit od banky či některé z nebankovních institucí. Stále více lidí se ale dostává do situace, kdy si nabere více půjček naráz. Jejich splátky jsou pak v celkovém součtu příliš vysoké a dostávají se tak do potíží, neboť …Srovnání cen energií